Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ (102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).  Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Spotrebiteľ môže taktiež odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím písomne informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom alebo listovou zásielkou) na náš email: ahoj@peacemenka.sk alebo poštou na našu adresu: Peacemenka s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava. 

Na tento účel môžete využiť Formulár NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v Obchodných podmienkach alebo v tomto článku. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámite uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Ako prebieha odstúpenie od zmluvy?

 

Najprv nás kontaktujte

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím písomne informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom alebo listovou zásielkou) na náš email: ahoj@peacemenka.sk alebo poštou na našu adresu: Peacemenka s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava. 

Na tento účel môžete využiť Formulár na odstúpenie od zmluvy na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v Obchodných podmienkach alebo v tomto článku. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámite uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Vrátenie tovaru

Tovar nám prosím zašlite späť na našu adresu: Peacemenka s.r.o., najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Prosím, tovar neposielajte na dobierku. Takto odoslaná zasielka nebude prevzatá. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na našu poštovú adresu:

Peacemenka s.r.o.

Romanova 35

85102 Bratislava
0903 750 756

  

Zabalenie tovaru

Prosíme Vás o dôsledné zabalenie tovaru, ktorý si želáte vrátiť, aby neprišlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Tovar pošlite kompletný a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou.

 

Náklady na vrátenie tovaru

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte aj za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Vrátenie peňazí

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Ďakujeme. Veľmi si ceníme Vašu ústretovosť.